!
!

MRF 141

Vcc 28,0 V= Leistungsdaten 150 W/30 MHz/22 dB,VCC 50,0 V= Leistungsdaten 150 W/175 MHz/13 dB, Frequenzberweich: 2-175 MHz

MRF 141 MP

Vcc 28,0 V= Leistungsdaten 150 W/30 MHz/22 dB,VCC 50,0 V= Leistungsdaten 150 W/175 MHz/13 dB, Frequenzberweich: 2-175 MHz

MRF 141 G-MA

Vcc 28,0 V= Leistungsdaten 150 W/30 MHz/22 dB,VCC 50,0 V= Leistungsdaten 150 W/175 MHz/13 dB, Frequenzberweich: 2-175 MHz

MRF 141 G-MOT

Vcc 28,0 V= Leistungsdaten 150 W/30 MHz/22 dB,VCC 50,0 V= Leistungsdaten 150 W/175 MHz/13 dB, Frequenzberweich: 2-175 MHz

MRF 148

Vcc 50,0 V= Leistungsdaten 30 W/30 MHz/18 dB,Vcc 50,0 V= Leistungsdaten 30 W/175 MHz/15 dB, Frequenzberweich: 2-175 MHz

MRF 148 A-MA

Vcc 50,0 V= Leistungsdaten 30 W/30 MHz/18 dB,Vcc 50,0 V= Leistungsdaten 30 W/175 MHz/15 dB, Frequenzberweich: 2-175 MHz

MRF 150

Vcc 50,0 V= Leistungsdaten 150 W/30 MHz/17 dB,Vcc 50,0 V= Leistungsdaten 150 W/150 MHz/8 dB, Frequenzberweich: 2-150 MHz

MRF 150 MP

Vcc 50,0 V= Leistungsdaten 150 W/30 MHz/17 dB,Vcc 50,0 V= Leistungsdaten 150 W/150 MHz/8 dB, Frequenzberweich: 2-150 MHz

MRF 151

Vcc 50,0 V= Leistungsdaten 150 W/30 MHz/22 dB,Vcc 50,0 V= Leistungsdaten 150 W/175 MHz/13 dB, Frequenzberweich: 2-175 MHz

MRF 151 MA