MC-MK
!

MAV11

MC 1310 - DIL14*

MC 1310 P=SN76115=ULN3810A
PLL Stereo-Dekoder, 40 dB, 18 V, 18 mA, DIL 14

MC 1350 P#* Regelbarer Breitbandverstärker , DIP 8

MC 1408 DIL

8 bit D/A Wandler, DIL 16

MC 1458 C

Uni-Doppel-Op-Amp (Kurzschlussfest), +/- 18 V, DIP 8

MC 1488 P

Serieller Treiber, DIL 14

MC 1496 - DIL14*

MC 1496 DIL- Modulator/Demodulatorbalanced modulator/demodulatorGehäuse: DIL-14

MC 1489 P

Serieller Empfänger, DIL 14

MC 2833 - 2 m Sende-IC, DIL 16

Bitte Lupe klicken

     

Zurück zu IC-Übersicht